کشاورزی روز

( مقالات و تازه های دنیای کشاورزی و محیط زیست )
امروز سه شنبه 08 خرداد 1403
کشاورزی روز

اصول تهویه موفق مرغداری در زمستان

اصول تهویه موفق مرغداری‌هادر طی زمستان نسبت به تابستان بسیار متفاوت است.  تحت شرایط محیطی گرم،حداکثر  جریان هوا به طور معمول لازم است تا به صورت مستقیم پرندگان را خنکگرداند. تهویه توسط ترموستات یا کنترل‌کننده‌ها برطبق درجه حرارت مرغداری تنظیم می‌شود.زمانیکه هوا سرد است، از تماس هوای سرد بیرون با پرنده باید جلوگیری شود. به علاوه برای کاهش هزینه‌های گرمایی، فن‌ها به میران حداقل استفاده می‌شوند. گرم نگهداشتن پرندگان به میزان کافی با هوای سالم با کیفیت، هدف اولیه  تهویه درهوای سرد است. تهویه در زمستان همچنین هدفی برای کاهش رطوبت از مرغداری برای حفظشرایط بستر مناسب است. در هوای خیلی سرد حداقل تهویه فن‌ها باید توسط یک تایمربرای اطمینان از تهویه کافی برای حفظ کیفیت هوا و حذف رطوبت صورت گیرد. در زیر خلاصهبرخی از نکات کلیدی تهویه موفق مرغداری‌های گوشتی در زمستان با تکیه بر تجاربمرغداری‌های صنعتی و یافته‌های تحقیقات دانشگاهی آمده است.

 

1-   تمام منافذورودی هوا گرفته شوند

مرغداری با منافذ زیاد نمی‌تواند بهخوبی تهویه شود.تمام هوا باید فقط از ورودی‌های هوا وارد گردد. هوای سرد به سمتپایین جریان می‌یابد، بنابراین  نشت هوای سرد بیرون از طریق ترک‌ها، حفره‌هاو دیگر ورودی‌های ناخواسته به سمت کف جریان می‌یابد. در نتیجه میعان، باعث ایجادبستر خیس، بستر کیکی و عملکرد ضعیف پرندگان می‌شود. تست خانگی "گرفتگی"اندازه‌گیری فشار استاتیک است. اگر تمام درها، پنجره‌ها و وروردی‌ها بسته شوند ویک فن 122 سانتیمتری با قدرت 20000 فوت مکعب در دقیقه روشن شود، شما باید قادرباشید که یک فشار ثابت منفی 1/3 میلی‌متر در مرغداری‌های قدیمی‌ و 8/3 میلی‌متر دریک مرغداری جدید را ایجاد کنید.  اگر مرغداری این تست را با موفقیت پشت سرنگذاشت، به احتمال زیاد هوا از طریق درزها و شکستگی‌ها وارد می‌شود.

مهم ترین اصل  تهویه در زمستان این است کههوا را به سمت بالای سالن و با سرعت بالا برای به دست آوردن  مخلوط مناسبی ازهوا هدایت کنیم.هوای سرد نباید بر روی سر پرندگان سقوط کند.

 

2-عایق کردن قبلاز تهویه

شرایط پرورش مناسب نمی‌تواند در یک مرغداری درهوای سرد حفظ شود اگر گرما حفظ نشود.  

 

3-  تنظیم تایمر فنبرای حداقل نرخ تهویه مناسب، با توجه به سن پرنده

مطمئن شوید  همه فن‌ها تنها توسط یک تایمرکنترل می‌شوند. نرخ تهویه مناسب معمولاً از 10/0 فوت مکعب در دقیقه/پرنده در یکهفتگی تا 90/0 فوت مکعب در دقیقه/پرنده در 8 هفتگی می‌باشد.

مثال: در طی هفته اول با 24000 جوجه، به طورمتوسط2400=24000*10/0 فوت مکعب  در دقیقه نیاز خواهید داشت. به این دلیل گفتهشد به طور متوسط زیرا نصب فنی با قدرت 2400 CFM مشکل است. از یک تایمر استفاده کنید،برای مثال برای 2 فن 91سانتیمتری با قدرت 10000 درصدی از زمان برای میانگین 2400 لازم خواهد بود. درصد اززمان لازم از طریق تقسیم CFMs لازمبر ظرفیت CFM فن‌هاییکه باید روشن باشند به دست می‌‌آید. در این مثال 12/0=20000/2400   کهضرب این عدد در 5 دقیقه (زمان خاموش و روشن شدن تایمر) مساوی 6/0 دقیقه یا 36ثانیه زمان برای روشن شدن فن‌ها خواهد بود.

هرگز تهویه را با کمتر از 2 فن 91 سانتیمتریانجام ندهید. تهویه یک فن 91 سانتیمتری عموماً بازده  فشار استاتیکی لازم برای تهویه مناسب را نخواهد داشت. گرما به طرف فن‌ها جریان می‌یابد،بنابراین تهویه با یک فن 122 سانتیمتری، تجمع حرارت در انتهای مرغداری را در پیخواهد شد. استفاده از 2 یا  بیشتر از حداقل فن‌ها برای تهویه به حفظ یکنواختیتهویه کمک می‌کند و این مورد به نوبه خود عملکرد گله را افزایش می‌دهد.

 

هوای گرم می تواند رطوبت بسیار بیشتری نسبت بههوای سرد نگه دارد.این توضیح می دهد که چگونه جریان هوا تهویه مناسب حداقل میتواند کمک به حذف رطوبت از سالن کند حتی زمانی که باران  می بارد.

 

 فشار استاتیکیخوب برای جریان هوای مناسب بسیار مهم است. دهانه بیش از حد بزرگ ورودی هوا باعثکاهش فشار استاتیک می‌شود و اجازه می دهد هوا بر روی پرندگان سقوط کند. دهانه خیلیتنگ باعث افزایش فشار استاتیک به  بیش از حد بالا و خفه کردن جریان هوا می‌شود.

 

4.افزایش  تنظیمات تایمر  فن(حداقلمیزان تهویه) در هر هفته.

 زمان شروع به کار فن  باید به طورهفتگی برای کنترل رطوبتی که از طریق پرندگان در حال رشد به هوا اضافه می‌شودافزایش یابد. همانطور که در نکته 3 اشاره شد، میزان مورد نیاز  معمولا از0.10 CFM /پرنده به 0.90 CFM /پرنده در طی یک دوره هشت هفته ای افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که  داشتنتنظیم درست تایمر حداقل تهویه  به همان اندازه در پایان دوره رشد مهم استکه  در آغاز دوره مهم است. در بخش دوم از دوره رشد، کنترل  ترموستاتمعمولا  تنظیمات تایمر را تحت الشعاع قرار میدهد.

 

5. حفظ تنظیماتتهویه حداقل،  بدون در نظر گرفتن شرایط در داخل و یا خارج

بدون حداقل تهویه، کیفیت هوا داخلی سالن بدترخواهد شد و مشکلات رطوبت بستر و آمونیاک را ایجاد خواهد کرد. میزان از دست دادنحرارت سالن با حداقل تهویه  کم است، و از لحاظ اقتصادی برای جلوگیری ازمشکلات رطوبت قابل توجیه است. هنگامی که هوا گرم می شود (11 درجه سانتیگراد) رطوبتنسبی آن به نصف کاهش می یابد. هوای سرد پس از ورود به سالن در فصل زمستان گرم وخشک می‌شود. بنابراین، این "هوا" قادر است رطوبت اضافی را از طریق فن هابه خارج از سالن حمل کند . تهویه تنها راه برای حذف رطوبت از بستر سالن مرغداریاست.ورود هوا در اطراف بالا و پایین دیوار فشاراستاتیکی کمتری را خواهد داشت و به هوای سرد و مرطوب اجازه تماس با جوجه‌ها و بستررا خواهد داد.

 

6.آوردن هوای سرد خارج  از  بالای سالنبر روی سر پرندگان، با سرعت  کافی برای ترکیب با هوای گرم داخل قبل از تماسبا پرندگان.

برای دستیابی به این هدف، نیاز به یک  سالنبسته با فشار استاتیک در حدود 0.10 اینچ (2.5 میلی متر)،  به طور مناسب طراحی شده و تنظیم ورودی های هوا هستیم. یک فشار استاتیکی در حدود 0.10 اینچ(2.5 میلی متر)  هوا  را 20 فوت (6.1 متر) به سمت مرکز سالن جابجا می‌کند.علاوه بر این، عمل اختلاط، بازده حرارت سوختی را با جلوگیری از هوای گرم تولید شدهتوسط پرندگان، کوره‌های حرارتی و جوجه ها از طریق بردن به سقف و نگه داشتن در آنجابهبود میبخشد. فن‌های مخلوط کننده نیز می توانند به ارتقاء یکنواختی دما و کاهشمصرف سوخت کمک کنند.

7. اگر بستر مرطوب و یا آمونیاکی یک مشکلاست،  حداقل نرخ تهویه را افزایش دهید (تنظیمات تایمر فن).

جوجه‌ها در حدود 0.9 کیلوگرم از آب، را به ازایهر 0.45 کیلوگرم از خوراک خورده شده  را به سالن اضافه می‌کنند. بنابراینمقدار زیادی آب به داخل سالن مرغداری در طی دوره رشد وارد میگردد. علاوه بر مواددفعی رطوبت بیش از حد باعث آمونیاکی شدن می شود ، و این  زمانی بدتر می‌شودکهرطوبت بستر بالا است. تهویه مناسب، تنها راه برای حذف رطوبت از بستر است.

 

8.اگر افزایش حداقل نرخ تهویه مشکل بستر مرطوب راحل نمی کند، مقدار  کمی به گرما اضافه کنید

گاهی اوقات زمانیکه یک سالن بستر نرم دارد، بیشترکار کردن فن‌ها ممکن است مشکل را حل نکند. این به این معنی است که سالن به دستگاه‌هایحرارتی بیشتری برای کمک به کاهش رطوبت و تسهیل دفع رطوبت نیاز دارد. ممکن است خشککردن یک سالن توسط افزایش تدریجی زمان کارکردن فن‌ها در طی زمان‌های گرم روزموقعیکه رطوبت کم است امکان پذیر باشد. اگر این کار جواب نداد، حرارات باید افزایشیابد.

 

9- اگر سالن بیش از حد گرد و خاکی و بستر خیلیخشک است، حداقل نرخ تهویه کاهش یابد.

این وضعیت معولا نشانه‌ای از تهویه زیاد است وباید که تنظیمات زمان فن‌ها کاهش یابد.

 

10- اگر سالن بیش از حد گرم می‌شود ، تنظیمات ترموستاترا چک کنید، نه تنظیمات تایمر فن را.

حداقل تنظیمات تایمر تهویه برای حذف رطوبت و هوایبا کیفیت است نه کنترل درجه حرارت. برای خنک‌تر ساختن سالن، یک ترموستات یا کنترلکننده نقطه تنظیم حرارت برای حذف تایمر تهویه افزودن تهویه بیشتر استفاده می‌شود.   

 

11- فن‌های کمکی گردش هوا می‌توانند به تهویه وحفظ سوخت کمک کنند

علاوه بر اصول مشخص شده در بالا تولید کنندگاننیز ممکن است با استفاده از فن‌های کمکی گردش هوا را به عنوان راهی برای بهبودشرایط در زمستان در مرغداری و صرفه جویی در هزینه های گرمایشی در نظر بگیرند.مطالعات بیش از دو سال گذشته در این زمینه نشان داده اند که فن‌های کمکی گردش هوامی توانند کمک قابل توجهی به جلوگیری از لایه‌بندی دما (به عنوان مثال، ماندن هوایگرم در نزدیکی سقف و تجمع هوای سرد در سطح پرنده)نمایند.

 

منبع:

Jim Donald. Principles of Successful WintertimeBroiler House Ventilation. 2003. www.aviagen.com

 ترجمه و تدوین : داودسلطانی - دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام

 

منبع استفاده شده : سایت شرکت فنی مهندسی منشور پارس


دسته بندی: مقالات,
برچسب ها : تهویه موفق مرغداری در زمستان , تهویه موفق مرغداری , مرغداری در زمستان , تهویه مرغداری , مرغداری , تهویه ,

ارسال نظر

کد امنیتی رفرش

مطالب تصادفی

مطالب پربازديد