بررسي مشخصات جغرافيايي و جمعيتي كشور نشان مي دهد كه بخش عمده اي از جمعيت كشور در روستاهاي بزرگ و كوچك زندگي مي كنند.
روستاها و تمركز يكنواخت مردم در اين بخش ها طبعا امكان خدمات رساني را با دشواري روبرو مي نمايد از طرف ديگر بعد از پيروزي انقلاب اسلامي لزوم توجه به اقشار زحمتكش مستقر در روستاها و ايجاد طرحهاي مختلف عمراني به منظور بهبود شرايط زندگي و افزايش توليدات كشاورزي مورد توجه و تاكيد مسئولين و برنامه ريزان كشور مي باشد براي انجام پروژه هاي عمراني در زمينه هاي مختلف از جمله راه سازي ، انجام طرحهاي جامع روستايي و ارائه طرحهاي معماري مطلوب ، مناسب با شرايط اقليمي نقاط مختلف كشور ، ساخت ساختمانهاي مقاوم و مناسب (مسكوني ، مراكز پزشكي درماني ، فرهنگي و… ) جمع آوري و انتقال و توزيع آب ، اجراي چاه و اصلاح قنوات، راه اندازي ماشين آلات و… نياز به افراد متخصص در رشته هاي مختلف مي باشد. 
پراكندگي روستاها و حجم محدود و جمعيت متمركز در اين نقاط امكان اعزام تعداد زيادي افراد متخصص كه برنامه كار و شرح وظايف كامل و كافي ندارند را بسيار دشوار مي نمايد. 
جهت گيري كلي برنامه كارشناسي آباداني روستاها برآن است فارغ التحصيلان اين دوره بعد از طي مباحث عمومي و كلي دروس مهندسي ، در حد نياز روستاها آشنايي و تبحر بر مسائل : معماري روستاها و طرحهاي جامع روستايي ، مسائل عمراني (ايجاد ساختمانهاي مقاوم و بهسازي ساختمانها ) راهسازي و جمع آوري و انتقال آب و استفاده از روشها و ماشين آلات مناسب در امور كشاورزي پيدا نمايند. 
طول متوسط دوره اين مجموعه 3 سال است . طول هر نيمسال تحصيلي 16 هفته آموزش كامل مي باشد . هر واحد درسي نظري به مدت 16 ساعت و عملي به مدت 32 ساعت و كارگاهي به مدت 48 ساعت در طول هر نيمسال تحصيلي مي باشد.

سطوح رشته:

رديف نام دانشگاه کارداني کارشناسي ارشد دکترا 1 شهيد بهشتي 

درس هاي اين رشته:

رديف نام درس 1 آب و فاضلاب روستاها 2 آشنايي با فن طراحي بناها 3 آمار و احتمالات 4 اجراي ساختمان با مصالح سنتي 5 اجراي ساختمانها و کارگاه 6 اصول مرغداري 7 اقتصاد ايران با تکيه بر روستا 8 ايستايي 1 9 ايستايي 2 10 اکولوژي روستا 11 باغباني عمومي 12 برنامه نويسي کامپيوتر 13 بهداشت محيط 14 بهسازي ساختمانهاي روستايي 15 پروژه هاي راه سازي 2 16 پروژه کارشناسي 17 پمپ و ايستگاههاي پمپاژ 18 تاسيسات الکتريکي و پروژه 19 تاسيسات در ساختمانهاي روستايي 20 جامعه شناسي روستا 21 دامپروري عمومي 22 رئولوژي پليمرها 2 23 راههاي روستايي 1 24 روسازي راه 25 روستا پروژه 1 26 روشهاي اجرايي و ماشينهاي راه سازي 27 رياضيات عمومي 1 28 رياضيات عمومي 2 29 زراعت عمومي 30 ساختمانهاي روستايي مقاوم در برابر بلاياي طبيعي 31 سازمان و مديريت خدمات روستايي 32 صنايع روستايي 33 طرح بهسازي روستايي 34 فيزيک 1 35 فيزيک 2 36 گونه شناسي معماري روستايي ايران 37 محيط زيست روستاها 38 مصالح 2 و آزمايشگاه 39 مصالح بومي و روشهاي ساختمان سازي سنتي 40 معماري و جزئيات ساختمانهاي روستايي ايران 41 مقاومت مصالح 42 مکانيک سيالات 43 نقشه برداري و عمليات 44 نقشه برداري راه و عمليات 2 45 نقشه کشي 46 هوا و اقليم شناسي 47 کارآموزي 1 48 کارآموزي 2 49 کارگاه جوشکاري و ورقکاري 50 کانال هاي آبرساني 51 کنترل کيفي مواد غذايي

فارغ التحصيلان اين دوره مي توانند در بخشهاي دولتي و خصوصي مانند 
• شوراي عالي روستاها 
• وزارت جهاد كشاورزي
• محيط زيست 
• خدمات روستايي
انجام وظيفه نمايند.


منبع :http://pnu-club.com